logo
Home
danh mục sản phẩm

BÉC TƯỚI NHỎ TIẾT KIỆM GẮN VỚI DÂY 5 LY

 • BÉC TƯỚI X 2 - NHẸ ÁP - PHUN XA - PHỦ ĐỀU

  BÉC TƯỚI X 2 - NHẸ ÁP - PHUN XA - PHỦ ĐỀU

  Mã sản phẩm: BTTK-X2

  Giá: 5.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT BÙ ÁP - CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC 2 NHÁNH - TUỲ CHỌN LOẠI 2 - 4 - 8 LÍT / H

  BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT BÙ ÁP - CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC 2 NHÁNH - TUỲ CHỌN LOẠI 2 - 4 - 8 LÍT / H

  Mã sản phẩm: BTTK-2NHANH

  Giá: 9.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT BÙ ÁP - CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC 4 NHÁNH - TUỲ CHỌN LOẠI 2 - 4 - 8 LÍT / H

  BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT BÙ ÁP - CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC 4 NHÁNH - TUỲ CHỌN LOẠI 2 - 4 - 8 LÍT / H

  Mã sản phẩm: BTTK-4NHANH

  Giá: 12.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI G5 160 LÍT/H + VAN 5LY CHỐNG CÔN TRÙNG - MÀU VÀNG

  BÉC TƯỚI G5 160 LÍT/H + VAN 5LY CHỐNG CÔN TRÙNG - MÀU VÀNG

  Mã sản phẩm: BTTK-G5-160-VÀNG

  Giá: 5.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI G5 80 LÍT/H + VAN 5LY CHỐNG CÔN TRÙNG - MÀU ĐỎ

  BÉC TƯỚI G5 80 LÍT/H + VAN 5LY CHỐNG CÔN TRÙNG - MÀU ĐỎ

  Mã sản phẩm: BTTK-G5-80-ĐỎ

  Giá: 5.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI G5 50 LÍT/H + VAN 5LY CHỐNG CÔN TRÙNG - MÀU ĐEN

  BÉC TƯỚI G5 50 LÍT/H + VAN 5LY CHỐNG CÔN TRÙNG - MÀU ĐEN

  Mã sản phẩm: BTTK-G5-50

  Giá: 5.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI G4 - 8180 PHUN MƯA CỤC BỘ - CHỐNG CÔN TRÙNG

  BÉC TƯỚI G4 - 8180 PHUN MƯA CỤC BỘ - CHỐNG CÔN TRÙNG

  Mã sản phẩm: BTTK-8180

  Giá: 3.500 VNĐ

 • BÉC TƯỚI NHỎ 915 G-N6 PHUN NGANG CẮM LỖ 5 LY - HỌNG PHUN 1,8 LY - MÀU XANH LÁ

  BÉC TƯỚI NHỎ 915 G-N6 PHUN NGANG CẮM LỖ 5 LY - HỌNG PHUN 1,8 LY - MÀU XANH LÁ

  Mã sản phẩm: BTTK-915-CL5LY-XL

  Giá: 2.500 VNĐ

 • BÉC TƯỚI NHỎ 915 B-N6 PHUN NGANG CẮM LỖ 5 LY - HỌNG PHUN 2,0 LY - MÀU XANH DƯƠNG

  BÉC TƯỚI NHỎ 915 B-N6 PHUN NGANG CẮM LỖ 5 LY - HỌNG PHUN 2,0 LY - MÀU XANH DƯƠNG

  Mã sản phẩm: BTTK-915-CL5LY-XD

  Giá: 2.500 VNĐ

 • BÉC TƯỚI NHỎ 915 QB-N6 CẮM LỖ 5 LY - HỌNG PHUN 2,0 LY - MÀU XANH DƯƠNG

  BÉC TƯỚI NHỎ 915 QB-N6 CẮM LỖ 5 LY - HỌNG PHUN 2,0 LY - MÀU XANH DƯƠNG

  Mã sản phẩm: BTTK-915-CL5LY-XD

  Giá: 2.500 VNĐ

 • BÉC TƯỚI NHỎ 915 QG-N6 CẮM LỖ 5 LY - HỌNG PHUN 1,8 LY - MÀU XANH LÁ

  BÉC TƯỚI NHỎ 915 QG-N6 CẮM LỖ 5 LY - HỌNG PHUN 1,8 LY - MÀU XANH LÁ

  Mã sản phẩm: BTTK-915-CL5LY-XL

  Giá: 2.500 VNĐ

 • BÉC TƯỚI NHỎ 915 QR-N6 CẮM LỖ 5 LY - HỌNG PHUN 1,4 LY - MÀU ĐỎ

  BÉC TƯỚI NHỎ 915 QR-N6 CẮM LỖ 5 LY - HỌNG PHUN 1,4 LY - MÀU ĐỎ

  Mã sản phẩm: BTTK-915-CL5LY-ĐỎ

  Giá: 2.500 VNĐ

 • TOP