logo
Home
danh mục sản phẩm

BÉC TƯỚI NHỎ

 • BÉC THÂN XOAY 2 TIA - 966 + REN TRONG 21 - 27

  BÉC THÂN XOAY 2 TIA - 966 + REN TRONG 21 - 27

  Mã sản phẩm: BT-966+RT21-27

  Giá: 6.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI BÙ ÁP X3 - CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC - REN NGOÀI 17 - 21

  BÉC TƯỚI BÙ ÁP X3 - CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC - REN NGOÀI 17 - 21

  Mã sản phẩm: BTTK-X3RN17-21

  Giá: 6.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI BÙ ÁP - CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC NT 07 - 40 LÍT / H - XANH DƯƠNG

  BÉC TƯỚI BÙ ÁP - CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC NT 07 - 40 LÍT / H - XANH DƯƠNG

  Mã sản phẩm: BTTK-NT07-40L

  Giá: 10.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI BÙ ÁP - CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC NT 07 - 90 LÍT / H - XANH LÁ

  BÉC TƯỚI BÙ ÁP - CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC NT 07 - 90 LÍT / H - XANH LÁ

  Mã sản phẩm: BTTK-NTO7-90L

  Giá: 10.000 VNĐ

 • BÉC BÍT ĐỒNG PHUN NGANG - ĐIỀU CHỈNH DỄ DÀNG - REN NGOÀI 21 - CÓ RON CAO SU

  BÉC BÍT ĐỒNG PHUN NGANG - ĐIỀU CHỈNH DỄ DÀNG - REN NGOÀI 21 - CÓ RON CAO SU

  Mã sản phẩm: BB-PN-RN21

  Giá: 14.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI CỎ - VƯỜN CẢNH QUAN POP UP PHUN MƯA REN TRONG 21

  BÉC TƯỚI CỎ - VƯỜN CẢNH QUAN POP UP PHUN MƯA REN TRONG 21

  Mã sản phẩm: BT-POPUPRT21

  Giá: 80.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI THÂN XOAY 2 TIA 926 NỐI KHÔNG REN 21 - 27

  BÉC TƯỚI THÂN XOAY 2 TIA 926 NỐI KHÔNG REN 21 - 27

  Mã sản phẩm: BT-926N21-27

  Giá: 4.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI S2000 CÓ CHẾ ĐỘ CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC - 95 L / H - RIVULIS REN NGOÀI 17

  BÉC TƯỚI S2000 CÓ CHẾ ĐỘ CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC - 95 L / H - RIVULIS REN NGOÀI 17

  Mã sản phẩm: BTTK-S200095L-T

  Giá: 17.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI S2000 CÓ CHẾ ĐỘ CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC - 53 L / H - RIVULIS REN NGOÀI 17

  BÉC TƯỚI S2000 CÓ CHẾ ĐỘ CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC - 53 L / H - RIVULIS REN NGOÀI 17

  Mã sản phẩm: BTTK-S200053L-XL

  Giá: 17.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI S2000 CÓ CHẾ ĐỘ CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC - 31 L / H - RIVULIS REN NGOÀI 17

  BÉC TƯỚI S2000 CÓ CHẾ ĐỘ CỐ ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC - 31 L / H - RIVULIS REN NGOÀI 17

  Mã sản phẩm: BTTK-S200031L-X

  Giá: 17.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI S2000 - 260 L / H - RIVULIS REN NGOÀI 17

  BÉC TƯỚI S2000 - 260 L / H - RIVULIS REN NGOÀI 17

  Mã sản phẩm: BTTK-S2000260L-N

  Giá: 13.000 VNĐ

 • BÉC TƯỚI S2000 - 125 L / H - RIVULIS REN NGOÀI 17

  BÉC TƯỚI S2000 - 125 L / H - RIVULIS REN NGOÀI 17

  Mã sản phẩm: BTTK-S2000-125L-T

  Giá: 13.000 VNĐ

 • TOP